ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 27 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศภูฏาน


          ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2567 นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศภูฏาน ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการบริหารหลักสูตร สถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้นำคณะ พร้อมด้วย นันท์นรินทร์ วุฒิการณ์ เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ นำนักศึกษาศึกษาดูงานด้านการเมืองการปกครอง พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ณ รัฐสภาภูฏาน  และ Royal University of Bhutan  พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะ Dasho Ugen Tsechup Dorji กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน และลงพื้นที่ศึกษาสภาพสังคม วัฒนธรรม ของประเทศภูฏาน ทั้งนี้ การศึกษาดูงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเรียนรู้ระบอบการเมืองการปกครองและประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่อถอดบทเรียนรูปแบบที่เหมาะสม และเป็นองค์ความรู้ในการหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ดีขึ้นในบริบทของประเทศไทย

#วิทยาลัยการเมืองการปกครอง #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า