ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 26/2


          วันที่ 26 มีนาคม 2567 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 26/2 โดยได้รับเกียรติจาก นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม และกล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นางจงเดือน สุทธิรัตน์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , นายธงชาติ รัตนวิชา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร , นายนิกร จำนง ประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ดร.ถวิลวดี บุรีกูล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรพร้อมกล่าวทักทายผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ซึ่งนางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาได้ดำเนินการชี้แจงภาพรวมหลักสูตรฯ และการปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการศึกษาต่อไป

          ทั้งนี้ หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา จัดขึ้นด้วยเล็งเห็นถึงภารกิจสำคัญของสมาชิกรัฐสภาทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ที่กำลังขับเคลื่อนประชาธิปไตย และการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานหลากหลายด้าน ทางสถาบันพระปกเกล้าจึงได้พัฒนาหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภาขึ้น เพื่อให้บุคลากรที่สนับสนุนงานให้แก่สมาชิกรัฐสภาได้มีความรู้ความเข้าใจ และได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน อันจะทำให้การทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ รัฐสภามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

          ซึ่งการศึกษาอบรมครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ทั้งสิ้น 78 คน จำแนกเป็น ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 72 คน ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกวุฒสภา 2 คน บุคลากรที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานของคณะกรรมาธิการ 3 คน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานของรองประธานวุฒิสภา 1 คน ซึ่งหลักสูตรได้แบ่งเนื้อหาในการศึกษาอบรมออกเป็น 4 กลุ่มวิชา จำแนกเป็น 19 รายวิชา รวมจำนวน 69 ชั่วโมง โดยจะจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2567

 #สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า