ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตร (ปกขส.) รุ่นที่ 6


          สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดการพิธีเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (ปกขส.) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2567 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และโรงแรมเดอะเฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ต ได้รับเกียรติกล่าวเปิด โดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และกล่าวรายงาน โดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล การบรรยายพิเศษ โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรฯ และศาสตราจารย์กิตติคุณ วิษณุ เครืองาม ราชบัณฑิต ซึ่งหลักสูตรฯ เป็นการจัดการศึกษาอบรมให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ปัญหา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนผลักดัน ศึกษา และการใช้แนวทางสันติวิธีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งสามารถออกแบบการแก้ไขความขัดแย้งในมิติต่างๆ ของสังคมได้อย่างบูรณาการ และสร้างเครือข่ายการทำงานขยายผล เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

#สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า