ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้ซอฟพาวเวอร์ในการส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยและความสามัคคีในสังคม


          วันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน ได้แก่ นักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล และครูที่ปรึกษา

          กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังเยาวชนในฐานะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ ทบทวนสิ่งที่มีอยู่และสิ่งที่ทำไปแล้ว ตลอดจนร่วมกันวางแผนขยายผลการดำเนินงาน เพื่อใช้พลังเยาวชนเป็นซอฟพาวเวอร์ในการส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยและความสามัคคีในสังคมต่อไป

          ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเวท คาวี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน เป็นกล่าวต้อนรับ และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของพลังเยาวชนในฐานะซอฟต์พาวเวอร์

          ต่อจากนั้น เป็นการจัดกระบวนการระดมความเห็นและวางแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีทีมวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ ได้แก่ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ดร.นิตยา โพธิ์นอก ดร.จารุวรรณ แก้วมะโน และนางสาวอินทุอร แสงอรัญ 

          ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนต่อ ได้แก่

1) การจัดกิจกรรม/จิตอาสา เพื่อปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของคนในชุมชน

2) การทำสื่อเพื่อเผยแพร่ สร้างจิตสำนึก และสร้างเครือข่าย ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

3) การเผยแพร่ความรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการใช้พื้นที่ทางทะเล

ข้อมูลและภาพจากสำนักวิจัยและพัฒนา

#softpower #มีส่วนร่วม #จิตอาสา

#สำนักวิจัยและพัฒนา #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า