ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร ปนพ.รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงานต่างจังหวัด ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


          หลักสูตร ปนพ.รุ่นที่ 1  นอกจากรับฟังการบรรยายและเรียนในห้องเรียน หลักสูตร ฯ ยังให้ความสำคัญต่อการการศึกษาดูงานจากสถานที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการการแพทย์ การรักษาพยาบาล นวัตกรรม ระบบการให้บริการในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ไทยจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ดังนั้น สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดการศึกษาดูงานต่างจังหวัด  ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2567  ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทีมการศึกษาดูงานโดย พลอากาศโท นายแพทยอิทธพร  คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

          วันที่ 28  มีนาคม 2567 คณะนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลบางปะอิน รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโรงพยาบาลบางปะอิน ที่เป็นโรงพยาบาลปฐมภูมิขนาดใหญ่ (บทบาท–ปัญหาและอุปสรรค) โดย นายแพทย์ฐาปกรณ์ จิตตนูนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะอินและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ  ช่วงบ่าย เข้าชมเข้าส่วนจัดแสดงโบราณวัตถุประเภทเครื่องทองโดยเฉพาะ ที่พบจากกรุวัดราชบูรณะ  รวมถึงโบราณวัตถุอื่น ๆ ที่พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา  

          วันที่ 29 มีนาคม 2567  คณะนักศึกษาศึกษาดูงาน  ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาความพร้อมในการเตรียมงานออกหน่วยแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติเฉพาะทาง ฯ  ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2567  โดยให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชนอย่างครบวงจร  ซึ่งรวมถึงการรักษา การส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้คำว่า “พาหมอมาหาคนไข้” 

          วันที่ 30 มีนาคม 2567 คณะนักศึกษาศึกษาดูงาน โรงพยาบาลราชธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีคุณภาพในด้านการรักษาและบริการทางการแพทย์ชั้นนำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคกลาง โดยได้รับการต้อนรับจาก นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธานี  

#หลักสูตร ปนพ.1 #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า