ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า เพิ่มทักษะความรู้การเขียนหนังสือราชการให้แก่พนักงานฯ


          1 เมษายน 2567 ส่วนบริหารงานบุคคล สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการขึ้น เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมทักษะแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ด้านการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ทักทายพนักงานและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ อาจารย์สุพิชฌาย์ กลิ่นหอม นิติกรชำนาญการพิเศษ ส่วนระเบียบกลาง สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

#ส่วนบริหารงานบุคคล #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า