ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 27 กลุ่มบ้านราชดำริ มอบใบประกาศนียบัตรและเสื้ออาสาสมัครชุมชนเยาวราช


          วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ณ โรงแรมไซน่าทาวน์ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ นักศึกษาหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 27 กลุ่มบ้านราชดำริ  โครงการเยาวราชปลอดภัยและยั่งยืน จัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและเสื้ออาสาสมัครชุมชน (Safety Volunteer) ชุมชนเยาวชราช ทั้ง 16 คน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นประธานในพิธีและมอบใบประกาศนียบัตร ดร.ถวิลวดี บุรีกุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวรายงานโดย นายธนรัตน์ ทั่งทอง ประธานนักศึกษา กลุ่มบ้านราชดำริ หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง.รุ่นที่  27 พร้อมด้วย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร  นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 

          ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติของนักศึกษากลุ่มบ้านราชดำริ หลักสูตร ปปร.27 สถาบันพระปกเกล้า โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเยาวราชให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนของตน เนื่องจากคนในชุมชนจะรู้สภาพปัญหาของชุมชน เมื่อคนในชุมชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาได้สอดคล้องกับสภาพของชุมชน พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการฯและได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครชุมชน (Safety Volunteer) ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับด้านการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยไปขยายผลใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ชุมชนต่อไป

#ปปร27 #วิทยาลัยการเมืองการปกครอง #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า