ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร ปธก.รุ่นที่ 26


          วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 26 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการศึกษาอบรม ความตอนหนึ่งว่า “สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม จึงได้จัดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 26 ขึ้น เพื่อผลิตผู้บริหาร ที่มีธรรมาภิบาล มีจริยธรรมในการดำรงตน ตลอดจนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป” กล่าวรายงานโดยนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวทักทายนักศึกษา จากนั้นรับฟังแนะนำการใช้งาน Application KPI-KIT แนะนำการใช้ห้องสมุด และการเข้าถึงช่องทางสื่อสารต่างๆ ของสถาบันณ โดยเจ้าหน้าที่ของสถาบันพระปกเกล้า

          ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่นักศึกษา จากนั้นนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยและพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 92 คน โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม–พฤศจิกายน 2567

#สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า