ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นับหนึ่งโครงการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ’67


เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะประธานอนุกรรมการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต เปิดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีระเบียบวาระสำคัญ คือการพิจารณาแผนการดำเนินโครงการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ประจำปี 2567 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่ในการป้องกันและปรามการทุจริต เรียนรู้วิธีการคิดเชิงนวัตกรรม (innovative thinking) และสามารถพัฒนานวัตกรรมการป้องกัน ปราบปราม และลดการทุจริตในท้องถิ่นของตนเอง

เบื้องต้น โครงการมีกำหนดเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนจากท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมออกแบบนวัตกรรมการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน ในเดือนมิถุนายน 2567 ขอให้ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทางเพจนี้และช่องทางต่าง ๆ ของสถาบันพระปกเกล้า

สำหรับคณะอนุกรรมการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ครั้งที่ 3/2567 มาทำหน้าที่กำกับโครงการและให้คำแนะนำการดำเนินโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต เพื่อให้การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตภายใต้ระบอบประชาธิปไตยตามนโยบายของประธานสภาผู้แทนราษฎรและวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยนอกจากรองศาสตราจารย์ ดร.อิสระแล้ว ยังมีผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า และบุคลากรบางส่วนของวิทยาลัยและสถาบันพระปกเกล้า ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่อนุกรรมการด้วย

#พลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต

#วปท #CLGD #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า