ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคสำนักงานเอเชียและแปซิฟิก International IDEA เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ


วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องรับรอง สถาบันพระปกเกล้า คุณ Leena Rikkila Tamang ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคสำนักงานเอเชียและแปซิฟิก จากสถาบันประชาธิปไตยและการเลือกตั้งระหว่างประเทศ (International IDEA) ประเทศออสเตรเลีย เข้าพบ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โดยมีนายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย พร้อมด้วยนักวิชาการ และ คุณ Jennifer Sackl ผู้ประสานงานองค์กร International IDEA เข้าร่วมหารือการทำงานด้านวิชาการและการเข้าร่วมประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 26 ประจำปี 2567 (KPI Congress XXVI) เรื่อง "สร้างสะพานประชาธิปไตยจากฐานรากเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย" (Building Bottom-up Democracy for Thailand's Sustainability) ในระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2567

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และ คุณ Leena Rikkila Tamang ได้หารือแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นด้านวิกฤติการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ การพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และพัฒนาข้อเสนอแนะนโยบายที่เป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาพลเมืองเข้มแข็ง นวัตกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ การทำงานของวุฒิสภาไทย หลังจากนั้น ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะผู้บริหารได้เชิญคุณ Leena Rikkila Tamang และผู้แทนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 26 ประจำปี 2567 ที่สถาบันพระปกเกล้าเป็นเจ้าภาพในปลายปีนี้ ซึ่งคุณ Leena Rikkila Tamang ยินดีเข้าร่วมและยินดีให้ร่วมมือด้านวิชาการเพื่อแบ่งปันข้อมูลงานวิจัยและนโยบายที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ โดยคุณ Leena Rikkila Tamang เคยเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา

* สถาบันประชาธิปไตยและการเลือกตั้งระหว่างประเทศ (International IDEA) เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่สนับสนุนประชาธิปไตยทั่วโลก มีภารกิจส่งเสริม และพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืน โดยมีพันธกิจสำคัญเรื่องงานวิจัยนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง รัฐสภา รัฐธรรมนูญ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) รวมถึงการทำงานวิจัยของรัฐบาล รัฐสภา การเลือกตั้ง และภาคประชาสังคม โดย International IDEA ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 35 ประเทศ มีสำนักงานใหญ่ในกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน สำหรับสำนักงานระดับภูมิภาค และเอเชียแปซิฟิก ตั้งอยู่ที่ Australian National University ในเมืองแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย *

#วิเทศสัมพันธ์ #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า