ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 11


13 พ.ค.67 : สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล จัด “กิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 11” ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า 

กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้ง กล่าวต้อนรับนักศึกษาและเปิดการอบรมความว่า  “สถาบันฯ มุ่งเน้นการปลุกจิตสานึกที่ถูกต้องดีงาม ปรับค่านิยมและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจตามแนวของพระพุทธศาสนา จึงพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ที่เข้ารับการศึกษาอบรม ให้มีโอกาส ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามกาลเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้นำธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาจิตใจให้แจ่มใส พร้อมรับการสภาวะสังคมในปัจจุบัน

จากนั้น พระวชิรวรคุณ (พระอาจารย์เสริมพร ธมมฺวโร) กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย ดร.นฤมล ซู (ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 34 สถาบันพระปกเกล้า) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการศึกษาอบรม 

ต่อด้วยพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ โดย ดร.นฤมล ซู กล่าวนำคำมอบตัวเป็นศิษย์ พร้อมด้วย ผู้แทนนักศึกษานำพานธูปเทียนแพ และพานดอกไม้ถวายพระรัตนตรัย พร้อมทั้งกล่าวนำสัตย์ปฏิญาณ 

ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรม พระวชิรวรคุณ (พระอาจารย์เสริมพร ธมมฺวโร) กล่าวให้โอวาทและบรรยายจุดประสงค์ของการทำสมาธิ 

*หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสาหรับนักบริหาร รุ่นที่ 11 มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมรวมทั้งสิ้น 127 คน ประกอบด้วย ชั่วโมงเรียนในหลักสูตรทั้งสิ้น 200 ชั่วโมง โดยแบ่งการศึกษาอบรม ซึ่งมีทั้งการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ภายใต้การดูแลโดยอาจารย์และคณะพี่เลี้ยงประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพ 

#วิทันตสาสมาธิ #สถาบันพลังจิตตานุภาพ

#สำนักงานเลขาธิการ #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า