ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 28


ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 28 (ปปร.28) ณ ณ โรงแรมเดอะ ชายน์ พัทยา จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดปฐมนิเทศ 

"แนะนำกิจกรรมการเรียนการสอน ปปร.28" โดย รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

กิจกรรมแนะนำตัว-กลุ่มสัมพันธ์ "ผู้นำกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง"

อาจารย์กู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า แนะนำการจัดทำโครงงานนักศึกษาและกิจกรรม "ปปร. 28 ร่วมออกแบบประเทศไทยในฝัน"

โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร แนะนำภาพรวมการศึกษาหลักสูตร 

แนะนำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดย นางณัชชาภัทร อมรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

บรรยากาศการปฐมนิเทศ เป็นไปด้วยความอบอุ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนาน

#สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า