ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการศึกษารูปแบบและกลไกการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรนิติบัญญัติกับพลเมือง


วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการ นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการ นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย์ ผู้อำนวยการ สสม.และคณะ พร้อมด้วย  นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมการประชุมจัดทำแผนการดำเนินโครงการ กำหนดหัวข้อและพื้นที่ในการจัด Public Forum โครงการศึกษารูปแบบและกลไกการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรนิติบัญญัติกับพลเมือง ณ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเลย

ข้อมูลและภาพจากสำนักวิจัยและพัฒนา


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า