ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า นักศึกษาหลักสูตร ปนป.รุ่นที่ 13 จัดกิจกรรม Show and Share ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 13  Show and Share จากโครงการที่ได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนและคนในพื้นที่ ชุมชนบ้านใหม่มหาราช ชุมชนหัวเวียง และชุมชนอรัญญิก ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลากว่า 9 เดือน  โดยมีวัตถุประสงค์หลักสำคัญ 3 ประการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ความเป็นพลเมืองผ่านกระบวนการ CIVIC LAB เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความต้องการของคนในพื้นที่ โดยจัดเป็นโครงการ 10 โครงการใน 3 พื้นที่ชุมชน

และเป็นการสร้างองค์ความรู้เพื่อต่อยอดและถ่ายทอดให้กับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาอื่น ๆ อย่างยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายยธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ กล่าวเปิดงานโดย อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "ความเป็นพลเมืองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา"กล่าวรายงานถึงความสำคัญของการจัดงานดังกล่าว โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  นอกจากนี้ นางณัชชาภัทร อมรกุล รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พร้อมด้วยดร. สติธรธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

จากนั้น รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินโครงการจาก พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้ำนใหม่มหาราช อำเภอมหาราช โดย ผู้แทนกลุ่มนกยูง และกลุ่มนกหัวขวาน

ต่อด้วย พื้นที่เทศบำลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา โดย ผู้แทนกลุ่มช้าง กลุ่มสิงโต กลุ่มเสือ และกลุ่มกวาง และพื้นที่เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง โดย ผู้แทนกลุ่มไก่ฟ้ำ กลุ่มเหยี่ยว กลุ่มนกเค้าแมว และกลุ่มวัว

และกิจกรรมถอดบทเรียนร่วมกัน

พร้อมกันนี้ เลขาธิการสถาบันพระปก ให้เกียรติรอบมอบโล่เกียรติคุณแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มหาราชเทศบาลตำบลหัวเวียงและ เทศบาลตำบลอรัญญิก

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม Show & Share ของสถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 13 ในวันนี้ สถาบันมีความคาดหวังว่าจะเป็นการถอดบทเรียนและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนในพื้นที่จังหวัดอยุธยา ได้นำไปศึกษา พัฒนา และต่อยอดในอนาคตต่อไป

ภาพ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

#สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า