ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรประธานสภาเทศบาลยุคใหม่ในบริบทการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1-3


14 มิ.ย. 67 : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรประธานสภาเทศบาลยุคใหม่ในบริบทการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1-3  ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า 

พิธีมอบวุฒิบัตร ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) และนายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ (นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ) กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา 

โดยมี นายภควัต อัจฉริยปัญญา (ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ความสำคัญตอนหนึ่งว่า ““ประธานสภาเทศบาล” ในฐานะบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ ในการสะท้อนความต้องการ ปัญหา ความเดือดร้อน ตลอดจนข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชน แล้วดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งโดยสภาเทศบาลเอง ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผลักดันให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนทั้งด้านความรู้ ทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายการทำงาน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์ต่าง ๆ และนำมาปรับใช้ในการทำงานอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับบริบทพื้นที่  ตลอดจนเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน สมกับที่เป็น “ประธานสภายุคใหม่”

การศึกษาอบรมในหลักสูตรประธานสภาเทศบาลยุคใหม่ในบริบท

การพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1-3 จัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยในแต่ละรุ่นจะใช้เวลาในการศึกษาอบรมรวม 8 วัน  รวม 45 ชั่วโมง ซึ่งแบ่งออกเป็นการอบรมในชั้นเรียน จำนวน 7 วัน รวม 39 ชั่วโมง และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน 1 วัน รวม 6 ชั่วโมง  มีผู้สำเร็จการศึกษาอบรม 3 รุ่น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 248 คน

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการกระจายอำนาจ และปกครองท้องถิ่นได้ทาง

เพจวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

https://www.facebook.com/KPILocalCollege

#วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า