ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตร หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 28


13 มิถุนายน 2567 : สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักวิจัยและพัฒนา และวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และสำนักงานเลขาธิการ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตร หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 28 (People’s Audit) ณ ห้องสามศร อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พิธีมอบสัมฤทธิบัตร ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้มอบสัมฤทธิบัตร โดยมี ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงาน และนางณัชชาภัทร อมรกุล รักษาผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

จากนั้น เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และถ่ายภาพร่วมกัน 

หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 28  ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 42 คน 

สถาบันพระปกเกล้าจัดทำโครงการวัดระดับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวให้ขยายผลองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปต่อยอดขยายผลสู่ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาสังคมให้เกิดความตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในเรื่องการบริการสาธารณะ ตลอดจนวางแผนและออกแบบการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#PA #สถาบันพระปกเกล้า

#สำนักวิจัยและพัฒนา #วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

#สำนักงานเลขาธิการ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า