ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

อบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็น “ถอดรหัสแผนพัฒนาท้องถิ่น”


13 มิ.ย.67 : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็น “ถอดรหัสแผนพัฒนาท้องถิ่น” ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า

โดยพิธีเปิดการศึกษาอบรม ได้รับเกียรติจาก นายภควัต อัจฉริยปัญญา (ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า) กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม เปิดการอบรม

จากนั้น เป็นการบรรยายหัวข้อ “ถอดรหัสแผนพัฒนาท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาท้องถิ่น” โดย ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น) และดร.ศิริวรรณ หัสสรังสี (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศ)

การอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น การเงินการคลังท้องถิ่น คดีปกครองท้องถิ่น หน่วยงานกำกับดูแล และการออกแบบสร้างสรรค์พื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้รับความรู้ และโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผ่านกรณีศึกษา การถอดบทเรียน และการประยุกต์ใช้ อันจะนำไปสู่การยกระดับการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ยั่งยืน

โดยการอบรม มีประเด็นที่สำคัญ อยู่ในบริบทและความสนใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 เรื่อง ที่น่าสนใจดังนี้

  • ประเด็นที่ 1 : ถอดรหัสแผนพัฒนาท้องถิ่น (13-15 มิ.ย.67)
  • ประเด็นที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (21-23 มิ.ย.67) 
  • ประเด็นที่ 3 : รู้แล้วรอด : คดีที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น (11-13 ก.ค.67)
  • ประเด็นที่ 4 : สารพันปัญหาท้องถิ่นกับหน่วยกำกับดูแล (25-27 ก.ค.67)
  • ประเด็นที่ 5 : Co-Creation : เทคนิคการสร้างสรรค์พื้นที่สมัยใหม่ที่ท้องถิ่นต้องรู้ (16-18 ส.ค.67)

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านท้องถิ่นได้ที่

https://www.facebook.com/KPILocalCollege

ขอบคุณภาพจาก

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

#องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า