ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร


วันที่ 19 มิถุนายน 2567 : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะฯ 

จากนั้นคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร รับฟังการบรรยายประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง จากนางณัชชาภัทร อมรกุล รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ E-learning ของสถาบันพระปกเกล้า จากดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย และเจ้าหน้าที่ฯ เกี่ยวกับคำแนะนำการใช้งาน และร่วมรับฟังบรรยายในประเด็นของสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง จากนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล และทีมวิชาการ เป็นผู้บรรยายให้แก่ทางคณะฯ พร้อมร่วมกันตอบข้อสงสัยเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต 

โดยวัตถุประสงค์สำคัญในการเข้าเยี่ยมสถาบันพระปกเกล้าในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความตั้งใจที่จะให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าใจพื้นฐานด้านสันติวิธีและธรรมาภิบาล รวมถึงนวัตกรรมด้านประชาธิปไตย และพันธกิจสำคัญของสถาบันพระปกเกล้า ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นทางสังคมที่หลากหลาย

 #สถาบันพระปกเกล้า #สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า