ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมเทคนิคการจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพและการสื่อสารในองค์กรด้วยเทคโนโลยี Google App : Happy work for all


25 มิถุนายน 2567 สถาบันพระปกเกล้า โดยฝ่ายบุคคล สำนักงานเลขาธิการ จัดอบรม “เทคนิคการจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพและการสื่อสารในองค์กรด้วยเทคโนโลยี Google App : Happy work for all” โดยนายสมบัติ หวังเกษม หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กล่าวเปิดการอบรมและอธิบายถึงความสำคัญของการนำ Google App มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

หลักสูตรเทคนิคการจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพและการสื่อสารในองค์กรด้วยเทคโนโลยี Google App มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการงานธุรการผ่านเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้ทักษะงานจัดการงานธุรการ การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบรรยายและฝึกปฏิบัติ จากทีมวิทยากร IT KPI 

#สำนักงานเลขาธิการ #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า