ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า และเครือข่ายจับมือ จัดโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ : Save lives Volunteers" ครั้งที่ 1 ณ วัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


30 มิถุนายน 2567 สถาบันพระปกเกล้า , มูลนิธิโรคหัวใจในพระบรมราชูปถัมภ์ , สโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ 6 ,บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด , บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด เครือข่ายนักศึกษา และวัดสารอดเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร  จัดโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ : Save lives Volunteer " ครั้งที่ 1  ภายใต้กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร. ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ,นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ของสถาบันพระปกเกล้า และเครือข่ายนักศึกษา พร้อมด้วย พล.ต.ต.นายแพทย์โสภณ กฤษณะรังสรรค์ กรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และทีมฝึกอบรมจากมูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

โดยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ประจำที่หน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งมี ดร. ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ ท่านพระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิปญโญ,ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด 

กิจกรรม โครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ : Save lives Volunteers " จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังเครือข่ายอาสาสมัครความปลอดภัยช่วยชีวิตและจิตอาสาที่สนใจการพัฒนาทักษะและความสามารถ ความเข้าใจในการช่วยชีวิต ได้นำความรู้ที่ได้รับไปช่วยดูแลความปลอดภัยและช่วยชีวิตเบื้องต้นให้แก่คนในชุมชน  การอบรมครั้งที่ 1 ในวันนี้ มีอาสาสมัครเข้าร่วมอบรม ผ่านการอบรม และรับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ จำนวน 60 คน และกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นอีก 2 ครั้ง ณ เทศบาลตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567  และ ณ เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 

#สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า