ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 15 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ.เพชรบุรีและจ.สมุทรสงคราม


ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 15 เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรี โดยในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้เดินทางไป ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จ. สมุทรสงคราม เพื่อเรียนรู้วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในการจัดการระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งศึกษาการทำงานของประตูระบายน้ำที่พัฒนาจากภูมิปัญญาชาวบ้านจากนั้น ในระหว่างวันที่ 26 กุมกาพันธ์ 2559 นักศึกษา ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ถึงการบริหารจัดการขยะและน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ พร้อมทั้งจักกิจกรรมกีฬาเชื่อมสามัคคีสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในวันดังกล่าว สำหรับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษา ปรม. 15 เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ศึกษานวัตกรรมเพื่อสังคมการดำเนินการของวิสาหกิจเพื่อสังคม (บ้านดิน) ก่อนที่จะเดินทางไปทำกิจกรรม (CSR) มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่อาจารย์และนักเรียน ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) ซึ่งกิจกรรมการศึกษาดูงานตลอดทั้ง 3 วัน สร้างความประทับใจและอัดแน่นด้วยสาระความรู้


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า