ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีการศึกษาอบรม หลักสูตร Public Direction Institute


วันที่ 22 เมษายน 2558 ณ ห้องเมต้า 1 ชั้น 2 อาคารกีฬา สโมสรราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีการศึกษาอบรม หลักสูตร “Public Direction Institute” การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13 ได้รับเกียรติจากนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวนโยบายในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ” โดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้ นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้บรรยายเรื่อง “บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของกรรมการตามหลักการกำกับดูและกิจการที่ดี” ให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมฯ ได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวจัดต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2558


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า