ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ประชุมสภาพลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนสภาพลเมืองร้อยเอ็ด


วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ได้จัดประชุมสภาพลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนสภาพลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องไพฑูรย์ โรงแรมเพชรรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนแกนนำจากอำเภอนำร่อง 10 แห่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนกว่า 30 คน พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่ สมาคมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยภายหลังการประชุม มีการกำหนดโครงสร้างสภาพลเมืองร้อยเอ็ด เป้าหมาย และกิจกรรมในการเดินงานของสภาพลเมืองร้อยเอ็ด

กล่าวคือ สภาพลเมืองร้อยเอ็ด ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งภาคประชาสังคมที่มุ่ง “พัฒนาประชาธิปไตย และความเป็นพลเมืองในจังหวัดร้อยเอ็ด” ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเป็นหน่วยงานวิชาการด้านประชาธิปไตยและพลเมืองในระดับพื้นที่ การดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น การพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะ และการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการเป็นพลเมืองประชาธิปไตยด้านต่างๆ แตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่ เบื้องต้นสภาพลเมืองร้อยเอ็ด กำหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการ 3 เดือน/ครั้ง โดยผลการดำเนินโครงการและการเดินงานของสภาพลเมืองร้อยเอ็ดจะเป็นเช่นใด มีประเด็นใดน่าสนใจหยิบยกเป็นแบบอย่าง ทางสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองจะได้นำมาเล่าให้แฟนเพจได้ฟังกันต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า