ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

อบรมผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต มุ่งเสริมสร้างพลังเยาวชน สร้างจิตสำนึกประชาธิปไตย


สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต ซึ่งเป็นค่ายเยาวชน เพื่อเปิดพื้นที่กลางในการจุดประกายความคิดให้กับนิสิต นักศึกษา ให้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ สร้างภาวะผู้นำที่มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคมต่อไป จัดการอบรมระหว่างวันที่ 25 พ.ค.ถึง 1 มิ.ย.61 ณ อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 พ.ค.61 เป็นพิธีเปิดการอบรมและบรรยาย หัวข้อ “ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต” กล่าวรายงานโดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งให้โอวาทและกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษา ใจความสำคัญ กล่าวถึง “การที่สถาบันพระปกเกล้าให้ความสำคัญและเล็งเห็นศักยภาพของพลังเยาวชนในระดับอุดมศึกษา ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึก วิถีชีวิตและพฤติกรรมประชาธิปไตยให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มพลังที่สำคัญและเป็นอนาคตของประเทศต่อไปในอนาคต” จากนั้น เป็นการบรรยาย เรื่อง การสร้างความเป็นพลเมืองในเยาวชน โดย นายสุนทร อรุณานนท์ชัย (กรรมการกำกับเนื้อหาและกิจกรรมโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต) โดยมีนักศึกษาชั้น ปีที่ 2 และ 3 จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวม 54 คน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า