ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตรผู้บริหาร 6 สถาบัน จัดแถลงข่าว ร่วมผนึกกำลังนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศ หัวข้อ “ก้าวต่อไปไทยแลนด์” หรือ THAILAND’S NEXT


       วันที่ 28 พฤษภาคม 2561) : สถาบันพระปกเกล้า โดย หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ได้แก่ หลักสูตร ปปร. วปอ. พตส. วตท. บ.ย.ส. และ TEPCoT โดยสถาบันพระปกเกล้าเป็นเจ้าภาพ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการเป็นปีที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “ก้าวต่อไปไทยแลนด์” หรือ THAILAND’S NEXT ซึ่งในปีนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก พร้อมทั้งร่วมเวที เสวนากับผู้แทนนักศึกษาทั้ง 6 สถาบัน ในที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ถ.แจ้งวัฒนะ การแถลงข่าวเริ่มด้วย ภาพรวมการจัดประชุมวิชาการ 6 สถาบันแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการ 6 สถาบันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเตรียมพร้อมให้ประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แนวทางการปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และโมเดลประเทศไทย 4.0 อันเป็นโครงสร้างใหม่ที่ทำให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งจากภายใน และสามารถเชื่อมโยงประชาคมโลก โดยการขยายพื้นที่ร่วมเพื่อสร้างเป้าหมายรวมของชาติร่วมกัน 

โดยผู้บริหารแต่ละหลักสูตรใน 3 ประเด็นหลักของงานประชุมวิชาการ ได้แก่

     ด้านมั่นคง Human Security Lab : โดย พล.ต.ชำนาญ ช้างสาต (ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร : หลักสูตรวปอ.) กล่าวถึง หลักนิติธรรมกับพลังการพัฒนาความมั่นคงมนุษย์สู่ยุทธศาสตร์ชาติ Human Security การที่จะทำให้มีคุณภาพจะต้องสร้างกระบวนการพัฒนาคนให้เป็นคนที่มีหลักนิติธรรม นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ (เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม : หลักสูตรบ.ย.ส.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในประเด็นกลุ่มความมั่นคง จะมุ่งเน้นการสร้างเจนเนอเรชั่นใหม่ให้เด็กและเยาวชนมี Rule of Law อยู่ในสายเลือด ผ่านกระบวนการ People – Process – Technology พร้อมกันทั้ง 3 ส่วน

     ด้านมั่งคั่ง Economy Lab: โดย นายธนวัสน์ สุปัญจนันท์ (รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการตลาดทุน : หลักสูตรวตท.) กล่าวถึง การนำเรื่อง Next Opportunity มาเป็นประเด็นหลักในการนำเสนอในกลุ่มนี้ นำเรื่องราว 4 เรื่องที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจ และการเปิดโอกาสให้เห็นถึงโอกาสในยุคของดิจิทัล พร้อมเปิดเวทีเสวนาให้โอกาสผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนและแสวงหาโอกาสและกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมสู่ยุคดิจิทัล นางสาวอารดา มหามิตร (ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : หลักสูตร TEPCoT) กล่าวเพิ่มเติมประเด็นว่าใน Economy Lab ยังมีประเด็นการทำความเข้าใจกับ Digital Disruption ในโลกของธุรกิจนั้น Disruption จะมีประโยชน์อย่างไร การต่อยอดแนวคิดและขยายผลอย่างไร รวมทั้งประเด็นสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ โดยการสร้างสินค้าใหม่ สร้างบริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าตลาดใหม่ให้เกิดขึ้น รวมทั้งการศึกษาพฤติกรรมลูกค้า และการปรับตัวของธุรกิจเพื่อการแข่งขันในยุคดิจิทัลอย่างไร

    และด้านยั่งยืน Political Lab : โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา (เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง : หลักสูตรพตส.) กล่าวว่า ในกลุ่มนี้จะมุ่งเน้นไปที่การเข้าสู่ระบบการเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ได้แก่ ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม กาบัตรใบเดียว กฎ กติกา และวิธีการในการเลือกตั้ง รวมทั้ง Primary Vote ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า : หลักสูตรปปร.) กล่าวว่า ในกลุ่ม Political Lab นี้ ยังมีประเด็นกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการศึกษากลไกและบริบททางสังคมการเมืองกับการส่งผลกระทบต่อรัฐธรรมนูญ 2560 การศึกษาวิเคราะห์ “สถาบันประชาธิปไตย” ควบคู่ไปกับดุลแห่งอำนาจในสังคมไทยที่มีความหลากหลาย ปัญหาและอุปสรรคของการตวจสอบถ่วงดุล วัฒนธรรมทางการเมือง แนวคิด อุดมการณ์ทางการเมือง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิด “ประชาธิปไตยได้ดุลอำนาจ” และกล่าวสรุปว่า การประชุมวิชาการ (8 มิ.ย.61 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ) จะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการแสดงปาฐกถาโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณดร. วิษณุ เครืองาม และการให้โอกาสผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างใกล้ชิดและกว้างขวาง โดยแบ่งเป็นห้องประชุมกลุ่มย่อยเพื่อถกแถลงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ห้อง หรือ 3 มิติตามเป้าหมายของการเป็นประเทศไทยที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ สรุปผลที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยทั้ง 3 ห้อง จะถูกนำไปส่งต่อในฐานะข้อเสนอทางวิชาการร่วมกันของนักศึกษา 6 สถาบันให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ รวมถึงการแสดงนวัตกรรมของแต่ละหลักสูตร เพื่อที่จะเป็นพลังร่วมกันในร่วมกันผลักดันยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทย ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล เป็นรูปธรรม และทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวต่อไปได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า