ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีสู่สาธารณะนำเสนอผลงาน "ร่วมสร้างความไว้ใจ นำสังคมไทยสู่สันติสุข"


วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานเวทีนำเสนอผลการศึกษา "ร่วมสร้างความไว้ใจ นำสังคมไทยสู่สันติสุข" (TRUST IN EACH OTHER) สู่สาธารณะ ของคณะนักศึกษาหลักสูตร สสสส. รุ่นที่ 8 และปาฐกถาพิเศษ เรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองกับโครงการของรัฐ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยพลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จากนั้น เข้าสู่กิจกรรม TRUST TALK โดยวิทยากรจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และนักเรียน เป็นตัวแทน พูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์ และมุมมองในเรื่องความไว้ใจ และความเชื่อมั่นจากประสบการณ์ของแต่ละท่าน

หลังจากนั้น เป็นการเสวนาวิชาการ "กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐผ่านมุมมอง โมเดล 4ส8" ของคณะนักศึกษาที่ทำการศึกษาค้นคว้าโดยเริ่มจากหยิบยกประเด็นปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของรัฐผ่านโครงการขนาดใหญ่มาเป็นกรณีศึกษา เริ่มต้นความสนใจจากโครงการพัฒนาสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและขยายไปสู่การศึกษาอีก 4โครงการขนาดใหญ่ในเวลาต่อมา อาศัย “กระบวนการ” ร่วมคิดร่วมออกแบบกระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Fieldwork) ด้วยเทคนิคต่างๆ อาทิ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสานเสวนา เพื่อนำมาสังเคราะห์เปรียบเทียบกับงานวิจัยและหลักฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหลายด้านการเทียบเคียงกับมาตรการต่างๆ ทางกฎหมายตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นเชิงวิพากษ์จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจนได้ผลลัพธ์เป็น“โมเดล 4ส8” และพัฒนาสู่“ข้อเสนอเชิงนโยบาย” เพื่อนำเสนอให้รัฐบาลและสังคมไทยนำไปเป็นแนวทางในการร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ อย่างสันติเป็นรูปธรรม และจากการทำงานเป็นกระบวนการ (process) เน้นให้เห็นว่า ความไว้ใจ ความเชื่อมั่น วิธีการและกระบวนการมีส่วนร่วมมีความสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า