ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 22


วันที่ 30 พ.ค.61 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (ปปร.22) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า) เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา และให้โอวาทแก่นักศึกษา จากนั้น ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี) บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย” และ กิจกรรมการแนะนำสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า จาก นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ (นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า) ส่วนในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย วิทยากรนำชมให้ความรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสื่อสร้างสรรค์ในพิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งนักศึกษาปปร.22 ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า