ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภาคนที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี จากนั้น ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย นำคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า และผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 ถวายความเคารพและวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7 ณ รัฐสภา และนางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ พร้อมด้วยพนักงานสถาบันพระปกเกล้า ถวายความเคารพและวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจสำคัญ อาทิ ด้านการทำนุบำรุงบ้านเมือง ทรงโปรดให้ปรับปรุงงานสุขาภิบาลทั่วราชอาณาจักรให้ทัดเทียมอารยประเทศ ด้านการปกครอง ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญการปกครองให้แก่สยาม และเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ด้านการศาสนา การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม ทรงส่งเสริมการศึกษาของชาติ โปรดให้สร้างหอพระสมุดสำหรับพระนคร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าศึกษาได้อย่างเสรี ทรงปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรมดีงาม โดยยึดหลักคำสอนของศาสนาพุทธ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ทรงดำเนินกิจการสำคัญที่ทรงเกี่ยวข้องกับต่างประเทศที่ค้างมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้สำเร็จลุล่วง และทรงทำสัญญาใหม่ๆ และสนธิสัญญา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศ และในปี 2556 UNESCO ได้ประกาศยกย่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลสำคัญของโลกในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ที่ทรงให้กับพสกนิกรชาวไทย สถาบันพระปกเกล้าขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวาระคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า