ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาการเมืองสร้างบรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย


         วันที่ 1 มิ.ย.61) สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาการเมืองการปกครองไทย 2561: ภายใต้หัวข้อ“บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย” วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในภาคเช้า กล่าวเปิดงานสัมมนา โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า จากนั้นเป็นการเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ (ช่วงที่ 1) “สถาบันการเมือง...เสาหลักของประชาธิปไตย” โดยมีนักวิชาการผู้นำเสนอ หัวข้อ “ไพรมารี่โหวตกับการสร้างความเป็นสถาบันพรรคการเมือง : ข้อสังเกตต่อประชาธิปไตยไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) หัวข้อ “ไพรมารี่โหวตกับการสร้างความเป็นสถาบันพรรคการเมือง : ตัวแบบในต่างประเทศ” โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (นักวิชาการชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า) ดำเนินรายการโดย นายชลัท ประเทืองรัตนา (นักวิชาการชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า) และร่วมวิพากษ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ (ช่วงที่ 2) ภายใต้หัวข้อ “บทบาทชุมชนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย” นักวิชาการที่ร่วมนำเสนอ “แนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : ศึกษากรณีพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต” โดย ดร.นันทนา เครือหงษ์ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) “สภานักเรียนกับบทบาทในการเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตยในโรงเรียน” โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า) “ศักยภาพชุมชนในการจัดการ ลุ่มน้ำ : ชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” โดย นางสาวนิตยา โพธิ์นอก (นักวิชาการชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า) และร่วมวิพากษ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต (ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดำเนินรายการโดย นางสาวปัทมา สูบกำปัง (นักวิชาการชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า)

        ในภาคบ่ายเป็น เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ (ช่วงที่ 3) ภายใต้หัวข้อ “ธรรมาภิบาล เสมอภาคเพื่อคุณภาพสังคม : บรรทัดฐานใหม่สู่ธรรมาธิปไตย” นักวิชาการที่ร่วมนำเสนอ หัวข้อ “การพัฒนาที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก” โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า) “การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติชายหญิงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย นางสาวรัชวดี แสงมะหะหมัด (นักวิชาการชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า) ร่วมวิพากษ์โดย นางเรืองรวี พิชัยกุล (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา) ดำเนินรายการโดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (นักวิชาการชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า) และเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ (ช่วงที่ 4) ภายใต้หัวข้อ “สิทธิเสรีภาพและกฎหมาย หัวใจสำคัญของการสร้างบรรทัดฐานใหม่” นักวิชาการที่ร่วมนำเสนอ หัวข้อ “หลักนิติธรรมกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฏหมาย” โดย นางสาวปัทมา สูบกำปัง (นักวิชาการชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า) “มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐและการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล” โดย นายธนาชัย สุนทรอนันต์ชัย (คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ร่วมวิพากษ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ดำเนินรายการโดย นายณวัฒน์ ศรีปัดถา (นักวิชาการชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า)

       ส่วนในช่วงสุดท้ายเป็นการปิดงานสัมมนา และกล่าวสรุปในหัวข้อ “บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย ทำอย่างไรไปให้ถึง” โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า) 
ซึ่งในทุกๆช่วงของเวทีนำเสนอผลงานวิชาการมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม และแลกเปลี่ยนภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวข้องด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า