ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.รุ่นที่ 6 ปัจฉิมนิเทศ และนำเสนอเอกสารวิชาการ


สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา นำคณะนักศึกษาหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 6 ปัจฉิมนิเทศ และนำเสนอเอกสารวิชาการ ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม เดอะเฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พลอากาศตรี นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการ โดยกิจกรรมทั้ง 3 วันประกอบไปด้วย การนำเสนอผลงานวิชาการ รวมทั้งหมด 10 กลุ่ม

กิจกรรมการถอดบทเรียนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร ทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมโดยกระบวนการการถอดบทเรียน โดยให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ร่วมกันคิด อันจะนำไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ เกิดการปรับวิธีคิดและเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพยิ่งขึ้น ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้จากการศึกษาอบรมไปใช้ประโยชน์ต่อได้

การประเมินผลหลักสูตร โดย ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์. วีระสมบัติ อาจารย์ผู้ประเมินผล ได้สรุปการประเมินผลในภาพรวมของการจัดการศึกษาอบรมในหลักสูตร ปธพ. 6 พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในรุ่นต่อไป และในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการศึกษาอบรมในหลักสูตร โดยกล่าวถึงสำคัญของหลักสูตรว่า “ธรรมาภิบาลทางการแพทย์” เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ การเรียนการสอนและการศึกษาดูงาน รวมถึงการจัดทำเอกสารวิชาการกลุ่มถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ หวังว่าผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะสามารถนำความรู้จากการศึกษาอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และร่วมกันพัฒนาสาธารณสุขของไทยให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า