ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฯ


วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดสัมมนา เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และข้อเสนอแนะบางประการในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562" ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 213 รัฐสภา โดยมีรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่าการจัดสรรงบประมาณประจำปีนั้น รัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารจะกำหนดนโยบายงบประมาณของประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมี ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เกรียติเป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการสัมมนาว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 และมีโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างรอบครอบ และเพื่อประโยชน์ในกระบวนการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน

หลังจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ : บทเริ่มต้นการดำเนินยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศ" โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ที่ได้นำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ความตอนหนึ่งว่า "...เพราะเงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติ ผู้ทำงานนี้จึงต้องกำหนดแน่แก่ใจอยู่เป็นนิตย์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตน ด้วยความอุตสาหะพยายาม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความละเอียดถี่ถ้วนความระมัดระวังอย่างเต็มที่..." การจัดสรรงบประมาณจึงต้องคำนึงถึงหลักความประหยัดและคุ้มค่า มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมเวทีสัมมนาครั้งนี้ด้วย

ต่อจากนั้นเป็นการอภิปรายประเด็นสำคัญของร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเด็นสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิทยากรโดยนายภูมิรักษ์ ชมแสง รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ประเด็นมุมมองและข้อสังเกตจากการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยพลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ผู้แทนคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดำเนินรายการโดย นางสาวอัญชิษฐา บุญพรวงศ์ พิธีกรสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จากนั้นเป็นการนำเสนอผลการศึกษา “การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศ และข้อเสนอแนะบางประการในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562” โดยคณะผู้วิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการด้านวิจัยการพัฒนาอย่างทั่วถึง ฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) โดยอาจารย์ณวัฒน์ ศรีปัดถา นักวิชาการผู้ชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและเป็นข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดทำพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า