ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนไทยฯ


เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนไทยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ดร.เตือนใจ ฟูกูดะ ผู้แทนจากมูลนิธิประชาปลอดภัย และ พันตำรวจโท อัครเดช ศุกระกาญจน์ รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสาขลา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนของไทย รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 68 คน การจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นการบูรณาการมิติของความยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกัน ประเทศไทยมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องหาแนวทางขับเคลื่อนหรือกลยุทธ์รับมือในหลายเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่ฉุดรั้งตัวชี้วัดเป้าหมายเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีไว้คือ อัตราการเสียชีวิตจากการจราจรของประเทศไทยที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิต ที่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า