ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

งานประชุมวิชาการ “ก้าวต่อไปไทยแลนด์ (Thailand’s Next)”


          วันที่ 8 มิ.ย.61) สถาบันพระปกเกล้า โดย หลักสูตรปปร. ร่วมกับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน จัดงานประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน หัวข้อ “ก้าวต่อไปไทยแลนด์ : Thailand’s Next” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ และกล่าวต้อนรับแขกผู้เกียรติโดย ศ.วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการแบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม เพื่อถกแถลงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามเป้าหมายของการเป็นประเทศไทยที่ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

          ห้องมั่นคง (Security Lab) โดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (หลักสูตรวปอ.) และสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (หลักสูตรบ.ย.ส.) ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นสำคัญ การหลอมรวมหลักนิติธรรมกับพลังพัฒนาความมั่นคงมนุษย์สู่ยุทธศาสตร์ชาติ Human Security การสร้างคนในสังคมให้เป็นคนที่มี Rule of Law ในสายเลือดจะเป็นพลังพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา หอมเอนก (ประธานและผู้ก่อตั้งเอซิส โฟรเฟสชั่นนัลเซ็นเตอร์) เป็นวิทยากรหลัก

          ห้องมั่งคั่ง (Economy Lab) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตรวตท.) และสถาบันวิทยาการการค้า (หลักสูตรTEPCot) มุ่งประเด็นสำคัญ “Next Opportunities” การพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในอนาคต ด้านเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน การค้า และทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนร่วมกันเพื่อแสวงหาโอกาสและกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล มีวิทยากร คือ คุณสุวภา เจริญยิ่ง (อุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย) คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา (กรรมการบริหาร บริษัท สลิงชอต กรุ๊ป จำกัด) น.ต.พญ.นลินี ไพบูลย์ (ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ จำกัด) ดร.สุธี โมกขะเวส (รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคุณนิลาวัลย์ พาณิชย์รุ่งเรือง (กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นไอ.คอม จำกัด)

          ห้องยั่งยืน (Political Lab) โดย สถาบันพระปกเกล้า (หลักสูตรปปร.) และ สำนักงานกกต. (หลักสูตรพตส.) มุ่งเน้นประเด็น “ประชาธิปไตยแบบดุลอำนาจ”วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทย  Political Lab ใช้รูปแบบการอภิปรายกึ่งดีเบต โดยมีผู้แทนของหลักสูตรปปร.และหลักสูตรพตส.นำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ วิทยากรได้แก่ รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย (อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) คุณสรณะ เทพเนาว์ (นายกสมาคมพนักงานเทศบาลประจำประเทศไทย) ดร.วิเชียร รุจิธำรงกุล (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง) คุณชาตรี อยู่ประเสรฐ (เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเทศไทย) และดำเนินรายการคุณอรวรรณ กริ่มวิรัตน์กุล (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์) ในช่วงสรุปปิดท้ายของงานประชุมวิชาการ มีผู้แทนนำเสนอรายงานผลการสัมมนากลุ่มย่อย จากทั้ง 3 ห้อง และพิธีส่งมอบธงให้เจ้าภาพปีต่อไป โดย ศ.วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า : หลักสูตรปปร. ) ส่งมอบให้กับ คุณจรุงวิทย์ ภุมมา (เลขาธิการกกต. : หลักสูตรพตส.)

        ทั้งนี้ ข้อเสนอทางวิชาการของนักศึกษา 6 สถาบันในวันนี้ จะส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นส่วนในการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยให้นำไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและเป็นรูปธรรม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า