ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบสถานะการออกใบเสร็จ ในการร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565




ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พ.ศ. 2565
ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565
------------------------------------------------------------------

       ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 ตามที่สถาบันพระปกเกล้าขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ พระอารามหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา

       สถาบันฯ จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พ.ศ. 2565 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

เลขบัญชีธนาคาร "กฐิน โดยสถาบันพระปกเกล้า"

1. ธนาคารกรุงไทย : 955-007-0093
2. ธนาคารออมสิน : 020-359960596
3. ธนาคารทหารไทยธนชาต : 236-2013852

หมายเหตุ  : 
ใบรับบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา ได้ตามมาตรา 47 (7) (ข) ของประมวลรัษฎากรและนำไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ สำหรับนิติบุคคลได้ตามมาตรา 65 (ตรี) (3) ของประมวลรัษฎากรตามหนังสือกรมสรรพากรที่ กค.0811/2826 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 

ติดต่อสอบถาม
ส่วนกลาง :
โทรศัพท์ 0-2141-9629, 0-2141-9637 
โทรสาร 0-2143-8181 email: [email protected]

การเงิน :
กรณี ธนาณัติ สั่งจ่าย “สถาบันพระปกเกล้า” (ปณ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี 10215)
โทรศัพท์ 0-2141-9645, 0-2141-9647-9
โทรสาร 0-2143-8183 email: [email protected]


Share :

กลับไปหน้าหลัก

ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศ...

09 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า