ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2565


ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers)
เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565
เรื่อง  “ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย (New Security Challenges and Democracy)
**ส่งบทความวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2565**
--------------------------------------

                การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจาปี พ.ศ. 2565 เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย หรือบทความวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง “ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย” เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ นำเสนอข้อมูลภายใต้กรอบของการศึกษาวิจัย สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยและปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความมั่นคงรูปแบบใหม่ สื่อสารความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สำมารถจัดการกับปัญหาภัยคุกคามและความท้าทายต่อความมั่นคงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งจะนาไปสู่การเสนอนโยบายเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข

                บทความวิชาการ บทความวิจัยหรือบทความวิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้านั้น จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับคุณภาพและเป็นมาตรฐานหลักสากล โดยบทความที่ผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Preceeding paper)  รวมทั้งอาจได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอบทความในเวทีการอภิปรายกลุ่มย่อย

ขอบเขตเนื้อหาของบทความ 
      ขอบเขตเนื้อหาของบทความวิชาการ บทความวิจัยหรือบทความวิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะต้องมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของการประชุมวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2565 และประเด็นของกลุ่มย่อยทั้ง 5 กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

กลุ่มย่อยที่ 1 : ประชาธิปไตยและความท้าทายของเทคโนโลยีสมัยใหม่
กลุ่มย่อยที่ 2 : ประชาธิปไตยและการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์
กลุ่มย่อยที่ 3 : ประชาธิปไตยกับความมั่นคงทางสังคม
กลุ่มย่อยที่ 4 : ประชาธิปไตยและความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม
กลุ่มย่อยที่ 5 : ประชาธิปไตย โลกาภิวัตน์และการพลิกผันทางเศรษฐกิจ

การส่งบทความและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Email address: somkait@kpi.ac.th หรือ noppajakkr@kpi.ac.th
สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-1419687 หรือ 02-1419715

 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า