ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ 25 พฤศจิกายน 2565

 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและสถาบันพระปกเกล้า
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1

----------------------------------------------------------------------

 ประกาศรายชื่อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
1. จัดการศึกษาอบรม ณ ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า และผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดตามตารางการศึกษาอบรม)
2. ไม่มีค่าลงทะเบียนการเข้ารับการอบรม (กรมกิจการสตรีฯ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศึกษาอบรมผู้เข้าร่วมอบรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง)
3. ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะได้รับวุฒิบัตรและเข็มวิทยะฐานะระดับวุฒิบัตรจากสถาบันพระปกเกล้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ :
นางสาว วลัยพร ล้ออัศจรรย์ โทรศัพท์ 0-2141-9609
นางดนยา พลไพรสรรพ์ โทรศัพท์ 02-141-9601
นายสมศักดิ์ เอี่ยมผดุง โทรศัพท์ 02-141-9785


Share :

กลับไปหน้าหลัก

ภาพกิจกรรม

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้ารับร...

02 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า