ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2566 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2566


        
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง 
ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2566
ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2566
-----------------------------------

           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น โดยกรอกใบสมัครตามประเภทรางวัลที่สมัครให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในใบสมัคร ส่งมายังสถาบันพระปกเกล้า (วงเล็บมุมซองว่า “รางวัลพระปกเกล้า 2566”)  ภายในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566   

1. สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2566 โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

 • ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
 • ประเภทที่ 3 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

   ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละโครงการ

 • จดหมายเชิญ ดาวน์โหลด
 • คู่มือการสมัครรางวัลพระปกเกล้า ดาวน์โหลด
 • ใบสมัคร “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”
  ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด PDF  | MS Word
 • ใบสมัคร “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”
  ประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา PDF  | MS Word
 • ใบสมัคร “ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม”
  ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด PDF   | MS Word
 • ใบสมัคร “ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม”
  ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา PDF  | MS Word
 • ใบสมัคร “ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”
  ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด PDF  | MS Word
 • ใบสมัคร “ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”
  ประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา PDF  |  MS Word

---------------------------------------------------------
สัมมนารางวัลพระปกเกล้าออนไลน์ “KPI AWARDS TALK” 

          สถาบันฯ จัดให้มีการสัมมนารางวัลพระปกเกล้าออนไลน์ “KPI AWARDS TALK” เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรางวัลพระปกเกล้าและการเตรียมความพร้อมในการสมัครให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว สามารถสมัครเข้าร่วมผ่านทาง

ครั้งที่ 1 : ถอดรหัสความสำเร็จนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านรางวัลพระปกเกล้า
              วันที่ 20 เมษายน 2566

ครั้งที่ 2 : ชี้ชัด ตอบตรง เกณฑ์และตัวชี้วัดรางวัลพระปกเกล้า
             วันที่ 27 เมษายน 2566


สมัครเข้าร่วมสัมมนา KPI AWARDS TALK คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
โทร 021419569-70


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า