ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2566-2567 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ 21 พฤศจิกายน 2566


รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต
สำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2566-2567 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
* (ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น.)
------------------------------------------------------------------

                ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์และมูลนิธิเทมาเส็ก จัดโครงการพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2566-2567 ภายใต้หัวข้อ Sustainable Urban Development สำหรับกลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกฯ รองนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ เลขานุการนายกฯ) ที่เป็นศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้าและยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาต่อยอดความรู้จากการศึกษาอบรมเพื่อเผยแพร่และนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวท่านจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้านความเป็นผู้นำการพัฒนาคุณภาพเมืองอย่างยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐในปัจจุบัน ซึ่งกำหนดให้เดินทางไปศึกษาอบรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (จำนวน 14 วัน รวมวันเดินทางไป-กลับ) และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาอบรม จำนวน 45,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  • เป็นศิษย์เก่าที่จบการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า
  • เป็นบุคลากรภาครัฐที่มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • ได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการอบรมจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด

รายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัคร

ข้อรับทราบ
    1. การฝึกอบรมจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลาโครงการ (ไม่มีการแปล)
    2. ผู้ได้รับการคัดเลือก ไม่สามารถสลับ/ปรับเปลี่ยนกลุ่มเรียนได้
    3. การจัดการอบรมเป็นไปตามข้อจำกัดและข้อกำหนดด้านการเดินทาง รวมถึงด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
    4. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามสถานการณ์และปัจจัยเกี่ยวเนี่อง
    5. การดำเนินโครงการเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี หนานหยาง และมูลนิธิเทมาเส็ก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นายวงศกร นาคนาวา โทรศัพท์ 0 2141 9585


Share :

กลับไปหน้าหลัก

ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปนพ. รุ่นที่...

01 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า