ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2566-2567 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ 27 กุมภาพันธ์ 2566


รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต
สำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2566-2567 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2566
------------------------------------------------------------------

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  • เป็นศิษย์เก่าที่จบการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า
  • เป็นบุคลากรภาครัฐที่มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • ได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการอบรมจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด

รายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1. นายวงศกร นาคนาวา
โทรศัพท์ 02-141-9585
2. นายภาคภูมิ มณีโชติ
โทรศัพท์ 02-141-9580


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า