ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ตามที่สถาบันพระปกเกล้าได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้น

สถาบันจึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ทำแบบวัดการรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ของสถาบันพระปกเกล้า

ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

โดยท่านสามารถสแกน QR-Code หรือคลิกที่

https://itas.nacc.go.th/go/eit/x5ikmb

สถาบันพระปกเกล้าขอขอบคุณทุกความเห็นที่ตอบแบบวัดการรรับรู้
เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงระบบการทำงานของสถาบันพระปกเกล้าให้มีประสิทธิภาพต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า