ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ “พลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต”

ข่าวประชาสัมพันธ์ 01 มิถุนายน 2567


สถาบันพระปกเกล้า
ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงาน ป.ป.ช.

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "พลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต"
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2567

----------------------------------------------

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เกิดกับสังคมไทยเป็นเวลานาน และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง คณะอนุกรรมการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ภายใต้คณะกรรมการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารในระดับท้องถิ่น จึงจัดให้มีโครงการ พลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต เพื่อให้เกิดกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านการริเริ่มสร้างสรรค์จากมุมมองใหม่ ๆ ของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 

ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม จะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากประธานรัฐสภา และ 10 ทีมที่ได้รับรางวัลระดับเป็นเลิศจะได้รับเงินรางวัลสำหรับดำเนินโครงการในพื้นที่ทีมละ 50,000 บาท  

  • โครงการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ดาวน์โหลด
  • ใบสมัครโครงการ Word | PDF
  • แบบแสดงความร่วมมือของ อปท.และทีมเยาวชน Word | PDF

สมัครเข้ารับการอบรมและชี้แจงการจัดทำและพัฒนาโครงการแก่ทีมเด็กและเยาวชน 

ลำดับ

วันที่

กิจกรรม

1

1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2567

รับสมัครโครงการ

2

29 มิถุนายน 2567

อบรมและชี้แจงการจัดทำและพัฒนาโครงการแก่ทีมเด็กและเยาวชน (อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM )

3

7 สิงหาคม 2567

ประกาศผลการพิจารณาโครงการรอบแรก (เหลือ 20 ทีม)

4

17 สิงหาคม 2567

ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการตัดสิน (ประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM )

5

ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2567 (จำนวน 2 วัน)

ทีมเด็กและเยาวชนนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ ณ รัฐสภา (วันที่ 1)

พิธีรับรางวัลจากประธานสภารัฐสภา (วันที่ 2)

6

1 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2567

ทีมเยาวชนที่ได้รับเงินรางวัลดำเนินโครงการในพื้นที่

7

1-30 ธันวาคม 2567

ติดตามผลการดำเนินโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการต่อประธานรัฐสภา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คณะอนุกรรมการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

ผู้ประสานงาน 

  • สุมามาลย์ ชาวนา 0 2141 9569
  • สุภาพร มีบุญเปี่ยม 0 2141 9576  

Share :

กลับไปหน้าหลัก

ข่าวสารอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับประชาชนชาวเชียงคาน จ.เลย จัดประชุมเช...

17 มิถุนายน 2567

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า