หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล,รัชวดี แสงมหะหมัด
สถาบันพระปกเกล้า

         การจัดทางบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย หรือ Gender Responsive Budgeting (GRB) ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารพัฒนาการจัดทำงบประมาณ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีการนำมิติหญิงชายเข้าสู่กระแสหลักของการพัฒนาและนำไปสู่การมีความเสมอภาคในการบริหารงบประมาณในมิติหญิงชาย และส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศต่อไป ในปัจจุบัน หลายประเทศได้เริ่มที่จะนำเอา GRB ไปบูรณาการในการจัดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเสมอภาคในมิติหญิงชายและการกระจายทรัพยากรต่างๆ ให้ทั่วถึง ซึ่งในทางกลับกัน หากไม่มีมีการคานึงถึงประเด็นที่เกี่ยวกับหญิงชายนี้ ก็อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคหนึ่งของการพัฒนาประเทศได้ นั่นหมายรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการบรรจุประเด็นการจัดทางบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายไว้ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 71 ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสาเร็จของการผลักดันแนวคิด GRB มาปฏิบัติใช้

การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (28 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เอกสารวิชาการและบทความ

ดาวน์โหลด 23 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

Looking Forward at Thai Democracy

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า