หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายงานสถานการณ์ การกระจายอำนาจ ประจำปี พ.ศ. 2562 : บทสำรวจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง รายงานสถานการณ์ การกระจายอำนาจ ประจำปี พ.ศ. 2562 : บทสำรวจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้เขียน รศ. ดร.อรทัย ก๊กผล นางสาวเกวลี เพชรศรีชาติ, นางสาวมนฤดี ทองกำพร้า นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า    

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สถาบันพระปกเกล้า.
รายงานสถานการณ์ การกระจายอำนาจ ประจำปี พ.ศ. 2562 : บทสำรวจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น.--กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
262 หน้า
1. การกระจายอำนาจปกครอง. I. ชื่อเรื่อง. 352.14
ISBN : 978-616-476-101-8

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

Flipbook Download

รายงานสถานการณ์ การกระจายอำนาจ ประจำปี พ.ศ. 2562 : บทสำรวจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (170 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

เจรจาไกล่เกลี่ยไม่เกลี้ยกล่อม

ดาวน์โหลด 124 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 8

ดาวน์โหลด 163 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

5 ปี แห่งการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญ โดย ฯพณฯ นายอานันท์ ปันยารชุน 11 ตุลาคม 2545

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า