หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิเคราะห์ศักยภาพการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก
เรื่อง การประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิเคราะห์ศักยภาพการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.
การประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิเคราะห์ศักยภาพการควบรวมท้องถิ่น
ขนาดเล็ก.--กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
250 หน้า.
1. การปกครองท้องถิ่น I. ชื่อเรื่อง.
352.1409593
ISBN = 978-616-476-128-5

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-1419563-77 โทรสาร 02-1438175

การประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิเคราะห์ศักยภาพการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก (122 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกับอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตุลาการ : กรณีศึกษาต่างประเทศและประเทศไทย

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองสำหรับสังคมไทย

ดาวน์โหลด 84 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเลือกตั้ง 54 นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 88 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า