หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบ พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง
ชื่อเรื่อง คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบ “พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง”
โดย ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ.
คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบ “พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง”.--กรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า, 2562.112 หน้า.
1. ขยะ--การจัดการ. 2. การกำจัดขยะ. I. ชื่อเรื่อง. 363.728
ISBN = 978-616-476-073-8

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-1419563-77 โทรสาร 02-1438175

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

ตัวอย่างหน้าปกและคำนำ (21 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

เมืองพิเศษ : แนวคิดและความเป็นไปได้

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทของประชาสังคมที่มีผลต่อการเมืองในด้านการเลือกตั้งของประเทศไทย

ดาวน์โหลด 45 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

นักการเมืองถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เอกสารวิชาการและบทความ

ดาวน์โหลด 16 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า