หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การบังคับใช้มาตรา 5 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ การจัดทำาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 : การถ่วงดุลอำนาจนิติบัญญัติโดยอำนาจตุลาการ
เรื่อง การบังคับใช้มาตรา 5 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ การจัดทำาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 : การถ่วงดุลอำนาจนิติบัญญัติโดยอำนาจตุลาการ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสําานักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา. การบังคับใช้มาตรา 5 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 : การถ่วงดุลอำนาจนิติบัญญัติโดยอำนาจตุลาการ
ISBN : 978-616-476-184-1

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

การบังคับใช้มาตรา 5 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ การจัดทำาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (30 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล

ดาวน์โหลด 768 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แม่บทการเมืองไทย เอกสารวิชาการและบทความ

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า