หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

พลังเยาวชนพลเมือง โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) สถาบันพระปกเกล้า
ชื่อเรื่อง พลังเยาวชนพลเมือง
โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) สถาบันพระปกเกล้า

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์
พลังเยาวชนพลเมือง-กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า,2564
51 หน้า.
1.หน้าที่พลเมือง I. วัชรา ธิตินันทน์ สุภารัตน์ พรมสวัสดิ์,ผู้แต่งร่วม
323.65
ISBN : 978-616-476-1995

จัดทำโดย
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-141-9600
โทรสาร 02-143-8186
http://www.kpi.ac.th

พลังเยาวชนพลเมือง (19 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า