หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

โรงเรียนสร้างคน พลเมืองสร้างชาติ The series เล่ม 2 ปี 2560
โรงเรียนสร้างคน พลเมืองสร้างชาติ เล่มที่ 2
โดย สถาบันพระปกเกล้า

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สุภารัตน์ พรมสวัสดิ์.
โรงเรียนสร้างคน พลเมืองสร้างชาติ ปี 2560.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า,
2564.70 หน้า.
1. โรงเรียน. 2. โรงเรียน -- การบริหาร. I. ชื่อเรื่อง. 371
ISBN 978-616-476-217-6

จัดทำโดย 
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8186

โรงเรียนสร้างคน พลเมืองสร้างชาติ The series เล่ม 2 ปี 2560 (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ธรรมาภิบาลโลก หลักการ องค์การ และกระบวนการของโลกาธรรมาภิบาล

ดาวน์โหลด 513 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดาวน์โหลด 30 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปกครองท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า