หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

โรงเรียนสร้างคน พลเมืองสร้างชาติ The series เล่ม 3 ปี 2561
โรงเรียนสร้างคน พลเมืองสร้างชาติ เล่มที่ 3
โดย สถาบันพระปกเกล้า

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สุภารัตน์ พรมสวัสดิ์.

โรงเรียนสร้างคน พลเมืองสร้างชาติ ปี 2561.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า,
2564.56 หน้า.1. โรงเรียน. 2. โรงเรียน -- การบริหาร. I. ชื่อเรื่อง.371
ISBN 978-616-476-216-9

จัดทำโดย 
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8186

โรงเรียนสร้างคน พลเมืองสร้างชาติ The series เล่ม 3 ปี 2561 (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า