หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

KPI NEW GEN เยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ปี 2564
ชื่อเรื่อง KPI NEW GEN เยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ปี 2564
โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่่น สถาบันพระปกเกล้า

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
สถาบันพระปกเกล้า.KPI NEW GEN เยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่่น ปี 2564.-- กรุุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า, 2564.
133 หน้า.
1. เยาวชนในการพัฒนา. 2. การพัฒนาชุุมชน. I. ชื่่อเรื่่อง.
352.14
ISBN 978-616-476-230-5

จัดพิมพ์โดย 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่่น สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์์02-1419600 โทรสาร 02-1438181

KPI NEW GEN เยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ปี 2564 (54 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

ดาวน์โหลด 124 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดปัตตานี

ดาวน์โหลด 29 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยประชาชน โดย วีระ สมความคิด

ดาวน์โหลด 226 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า