หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ระบอบประชาธิปไตย 04 กุมภาพันธ์ 2565เรื่อง การศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวตรี สุขศรี

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in PublicationData
สาวตรี สุขศรี.
การศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย.--กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
267 หน้า
1. เพศกับกฎหมาย. 2. ความเสมอภาคทางเพศ. 3. การเลือกปฏิบัติทางเพศ --
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ I. ชื่อเรื่อง.
346.013
ISBN : 978-616-476-231-2

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

การศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (15 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อม : แนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 76 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

งานสัมมนาวิชาการ : กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 237 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า